کمک های نقدی اینترنتی

به زودی امکان پرداخت وجه نقدی از طریق اینترنت در سایت انجمن خیریه رضوان خلدبرین راه اندازی میشود.shetab_iran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>